Οργάνωση του λόγου - Θεματικές ενότητες

  

Θεματικές Ενότητες

Α. Παράγραφος

   1. Δομή της παραγράφου

   2. Αντιστοιχία παραγράφου - κειμένου

Α1. Τρόποι/μέθοδοι ανάπτυξης παραγράφων

Α1.1. Με παράδειγμα

Α1.2. Με σύγκριση και αντίθεση

Α1.3. Με ορισμό

Α1.4. Με διαίρεση

Α1.5. Με αιτιολόγηση

Α1.6. Με αίτια και αποτελέσματα

Α1.7. Με αναλογία

Α1.8. Με συνδυασμό μεθόδων

Β. Έλεγχος του κειμένου

Β.1. Ως προς το περιεχόμενο

Β.2. Ως προς τη διάρθρωση των σκέψεων/ αρχιτεκτονική του κειμένου

Β.3. Ως προς τη χρήση της γλώσσας

Β.4. Ως προς την αποτελεσματικότητα