Παρουσίαση - Κριτική : Ενότητες του Θέματος

Ενότητες του Θέματος

1. Η ταυτότητα του βιβλίου

2. Βιβλιοπαρουσίαση

3. Βιβλιοκριτική

   3.1. Είδη βιβλιοκριτικής    

   3.2. Δελτίο σημειώσεων για ένα βιβλίο

4. Το ύφος του κριτικού

5. Απλή και διαδοχική υπόταξη

6. Αναφορικές προτάσεις

   6.1. Τρόπος οργάνωσης της κριτικής

   6.2.  Χαρακτηριστικά της περιγραφής